BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8   1       1 1         1                         1                                   1                 1           1   00
01 10               1   1               1                               1       1   1 1     1                           1 1 01
02 12 1                   1           1     1                   1 1         1     1                     1   2         1     02
03 11     2               1   1     2             1 1                                           1                     1   1 03
04 11                               1         3         1             1   1   3           1                                 04
05 11   1                 1                           1   1         1 1       1   1                           1 1       1   05
06 6 1                                                                                   1         1 1     2               06
07 9   1   1 1 1                       1                               1                   1       1         1             07
08 5                           1               2       1                                                           1       08
09 11 1   1             1   1             1     1                 1           1           1           1               1     09
10 6                       1                                           1       1                   1   1                 1 10
11 7         1   1           1           1       2                   1                                                     11
12 11 1         1 1                                 1           1 1         1     1     1                         1 1       12
13 7                         1 1     1                 1                   1                             1           1     13
14 5                 1           1     1                                                   2                               14
15 13                 1     1   1               1   1         2                     2         1   1     1 1                 15
16 15   1   2     1 1       1 1 1         1 1     1               1     1                                   2               16
17 8                     1                                                       1   2   1   1   1 1                       17
18 11     1               1 1 1     1                                     1   1       1                     1   1       1   18
19 9 1       2             1   1                           1         1                         1           1               19
20 8             1                     1     1 1                     1                         1   1   1                   20
21 12           1 1 2               1                 1       1   1     1 1           1                             1       21
22 11 1     2                       1 1             2                                     1                     1 1   1     22
23 12     1             1     1         1                         1   1 1     1                           1       1 2       23
24 8               1                         1                         2           1         1               1           1 24
25 8                   1                                     1   2         1                       1   1             1     25
26 11                     1               2           1                   1           1     1         1   1     1     1     26
27 9                         1     1     1   1                           1             1         3                         27
28 12   1                         1     1   1                         1   1       1       1 1     1                     1 1 28
29 11             1   1       1   1         1           1   1                           1                     1       1   1 29
30 14                     1   1                     2       1   1         1         1     2     1   1                   1 1 30
31 13             1       2 1                 1 1     1         1       2     1                         1       1           31
32 14 1                 1       1   1     1   1               1                 1   1 1   1                       2       1 32
33 12       1   1             1           1           1             1 1     1 1                     1         1   1         33
34 10           2     1     1 1                             1         1                       1 1                     1     34
35 12                 1       1 1   1           1       2                             1         1   1             1       1 35
36 11                             1         1         2   1           1   1         1                             1     2   36
37 19     1 2     1                     1   2     1     1   1   1       2   1                         1 1         1 2       37
38 9                     1   1                           1     1                   1     1           1       1       1     38
39 11     1     1                   1                   2     1     1   1 1                   1     1                       39
40 15     1   1     1                   1 1     1   1 1   1             1         1 1         1       1   1                 40
41 9                             1                         1   1 1         1     1                     1     1   1         41
42 8                 1       1 1           1   1       1             1         1                                           42
43 8                         1     1 1                       1                 1 1                             1         1 43
44 16   2     1 1   1 1           1           1 1 1                               2   1       1       1                   1 44
45 9 1             1                       1 1                                   1               1   2       1             45
46 12     1             1 1                     1       1 2                             2     1   1             1           46
47 8                           1     1             1   1         1             1               1                   1       47
48 11             1 1   1                         1 1         1                   1     1             1         1         1 48
49 10           1     1                   1                                     1               1   1   1     1   1   1     49
50 8 1                                           2   1           1                                       1   1     1       50
51 11   1 1   1       1   1       1                   2     1                           1                   1               51
52 12         1       1     2 1 1               1         1 1   1   1                                     1                 52
53 6           1                                 1     1           1     1                 1                               53
54 12             1 2       1     1   1       1           1         1                         1 1                         1 54
55 10 1                 1                 1                 1                 1 1           1           1     1 1           55
56 10       1           1                 1           1     1         1                 1       1           1     1         56
57 9             1             1                         1       1       1             1             1 1 1                 57
58 11 1                           1     1                     1                   1     1         1     1 1 1           1   58
59 16         1   1         2         2                             2   1   1 1 1   1         1     1 1                     59
60 9   1           1               2                           1                   3                     1                 60
61 15         1 1                     1           2           1     1       1         2   1           1         1   1 1     61
62 10 1 1       1     1   1     1                                                   1       1     1       1                 62
63 15             1   1       1       1         1     1                   1                   1   1   1     2       1   1 1 63
64 6                                     1                   1         1     1   1         1                               64
65 12 1     1                         1             1   1     1       1   1   2           1     1                           65
66 7       1         1 1             1                                     1   1                         1                 66
67 6       1                     1                                 1                 1                 1           1       67
68 13   1                 2     1 1           1   1   1     2         1     1                   1                           68
69 13         1         1             1                             1         2         2     2 1     1                   1 69
70 7                                           1   1 1         1   1                 1                               1     70
71 14   1 1 1 1                           1                 1 2                 2       1   1                         1   1 71
72 5       1 1                                             1                                           1               1   72
73 15     1                 1   1       1           1     1 1               1         1 1   1             1 1       1   1   73
74 10     1       1         1                 1     1               1                               1     1     1 1         74
75 12               1     1 1             1 1       1     2                             1 1             1   1               75
76 17   1                         2 1 1       1             1 1 1       1 1             1 1                 1 1   1     1   76
77 16     1 1   1   1           1         1 3                     1       1 1   1     1       1     1                       77
78 8   1       1             1         1         1                 1               1     1                                 78
79 14         1                         1   1 1           1       1   1   1         1 1         1                 2   1     79
80 11 1   1                                                       2   1       1 1         1 1       1         1             80
81 8   1           1       1       1             1                         1       1                                   1   81
82 11                   2                                 1     1 1                             1 1       2       1 1       82
83 5                 1                                                               1     1           1           1       83
84 10                   1         1     2                       2                       1                       2   1       84
85 11 1         1         1             1     1   1 1     1                       1           1                       1     85
86 6                           1           1               1 1                                                 1       1   86
87 11       1       1                     1     1               2                           1         2     1         1     87
88 10                   1             2 1       2                           1   1       1     1                             88
89 15     1   1   1   1 1         2           1       1                         1         1       1           1 1         1 89
90 9                                                   2         1 1       1                     1   1       1         1   90
91 7                   1         1                   1       1       1 1   1                                               91
92 12   2 1   1                         1   1                               1               1     2 1     1                 92
93 15                     1       1 1 1           1 1               2         1   2                           2   1       1 93
94 16     1 1     1   1         1     1   1             1     1 1         1           1         2 1 1                       94
95 7 1           1                                       1               1     1   1               1                       95
96 11 1     1       1   1           1           1               1               1 1                       1     1           96
97 13   1     1                                   1 1     2           1                       1 1 1     2           1       97
98 15         1 1     2             1       1 1         1           1                       1                   1   1 1 2   98
99 11 1         1   1           1       1   1               1                               1 1               1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty