BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
07
/
08
06
/
08
31
/
07
30
/
07
24
/
07
23
/
07
17
/
07
16
/
07
10
/
07
09
/
07
03
/
07
02
/
07
26
/
06
25
/
06
19
/
06
18
/
06
12
/
06
11
/
06
05
/
06
04
/
06
29
/
05
28
/
05
22
/
05
21
/
05
15
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14     1                     1           1 1           1 1         1 1       1     3 1   1                               00
01 9       1     1     1       1   1     1                                           1       1               1             01
02 11               1 1       1 1   1                           1 1       1                 1       1           1           02
03 8             2 1                                                   1           1       1             1 1               03
04 14             1                   2           1   2 1 1     1   1                 1       2         1                   04
05 9     1               1                                                     1         1     1   1         1 1       1   05
06 13 1       1       1                 2             1     1     1       1         1           1     1             1       06
07 15                         1                 1       1         2 1     1 1     1             1     2 1           1 1     07
08 6               1           1   1         1                                         1                                 1 08
09 10 1 1                   1             1       1             1                   1             2                   1     09
10 16             2           3       1 1       1                       1       1       1 1 1   1             1 1           10
11 6                           1       1                         1   1                     1                     1         11
12 9           1       1   1                 1                         1           1   1                       1         1 12
13 17           2     1                 1           1     1   1           1         1 1   1       3     1       1     1     13
14 7         1     1                                   1           1         1                 1       1                   14
15 13 1               1     1       1 1                       1       1     1                   1   2   1               1   15
16 10                 1     1   1     1                   1         1       1         1   1                           1     16
17 10     1       1                           1               1 1                   1         1         1 2                 17
18 15   1         1   1 1   1                   1             1 2                       1       1             1   1       2 18
19 11     1 1   1           1               1                         1 1           1 1 1                             1     19
20 11             1                         1   1   1             1                             1 1 1 1         1         1 20
21 9                     1         1 1           1 1             1                             1                         2 21
22 10 1   1               1         1                   1           1       1     1           1                     1       22
23 4                 1 1                                               1 1                                                 23
24 13   1 1 1         1             1   1 1           1         3         1                                       1         24
25 13   1           1   1   1                 1     2     1 2                           2                     1             25
26 10                   1     1 1     1         1                     1               1     1     1       1                 26
27 10   1   2                           1       1       1   1                             1 1                           1   27
28 11               1   1     1   1   1           1 1 1                                   1           1   1                 28
29 21     2     1         1             1 1       1 1 1           1   1       1 1                     1 1 1 2   1   1 1     29
30 7                 1             1               1         1     1           1                                   1       30
31 8                             1                           1   2       1   1             1                           1   31
32 11   3   1           2                                         1                             1       1     1       1     32
33 12             2   1 2         1     1         1         1                                     1       1             1   33
34 10     1     1         1       1               1     1                                   1 1         1         1         34
35 9         1   1         2                                         1           1 1 1         1                           35
36 15   1   1 1                           1 1 1   1   1             2       1         1                       1 1 1         36
37 6   1                                                       1     1                   1                       1     1   37
38 11                 1         1             1           1                     1       1 1           2       1         1   38
39 10           1   2                     1 1           1                                 1             1   2               39
40 17 1       1   1           2       1                 1                     1   1 1   1 2           1   1           1 1   40
41 6         1 1                 1                         1                               1                       1       41
42 14                     1     1   1         1 1                       1         1     1 1     1         1 1         1   1 42
43 6                             1       1           1                     1 1                                   1         43
44 9                 1         1 1                                     1 1   1         1             1                 1   44
45 14           1               1     1       1                     1   1       1   1       1 1 1                       1 2 45
46 7   1                   1           1                 1                               1   1           1                 46
47 11     1                       1               1       1             1       1     1         1 1     1         1         47
48 16         1           1   2     2       1     1 1                     1       2                           1 1 1     1   48
49 6               1         1             1                             1                                       1   1     49
50 7               1           1     1   2                 1                         1                                     50
51 11     1                           1   1             1   1                 2   1 1                     1 1               51
52 7 1     1                                                         1     1       1                           1   1       52
53 10   1       1                                 1           2                   1                 1             1 1     1 53
54 10 1                   1                 1         1       1                                       1   1 1         1 1   54
55 8                     1         1           1                   1   1                               1       1       1   55
56 10               1                       1   1               1     1     1 1   1             1 1                         56
57 6       1                     1       1 1                 1                                                         1   57
58 16     1                   2         1 1   1 1   1 1             1       1     1           1 1       1                 1 58
59 9                                     1                     1             1               1     1     1       1   1 1   59
60 10 1         1                                   1       1               2           1   1     1                   1     60
61 13         1 1 1       1 1                                 1   1       1               1       1 1       1   1           61
62 7         1             1               1           1               1             1                                   1 62
63 8         1       2                               1                                     1 1     2                       63
64 12 1 1           1                         1               1       1       2 1                       1           1 1     64
65 13     1                 1       1     1       1   1     1             1   1   1         1       1   1                   65
66 6 1                             1       1 1         1                                                           1       66
67 13                                                 1   2             1 1 1         1   1 1         1   1     1       1   67
68 13                       1     1   1                   1         1 1 1     1 1       1           1       1       1       68
69 15 1     1           2         1   1   1               1                 1 1 1 1                   1   1 1               69
70 13 1 1   1                           1                   1 1               1                   2   1     1 1     1       70
71 14 1     1 1 1               1               2 1       1     1           1                             1 1   1           71
72 9                         1                       1         1   1           1         1               1   1   1         72
73 12   1                         1   1     2           1             1             1       1 2           1                 73
74 11               1 1           1                                     1 1     1 1             1           1   1     1     74
75 11           1               1             1           1 1 1 1               1                   1             1       1 75
76 14                 1   1             1       1     1 1         1   2             1   1     1     1 1                     76
77 8       1     1 1     1           1           1       1                                             1                   77
78 10                 1   1               1         1 1                     2                                 1     1 1     78
79 8       1 1             2                           2                       1                                 1         79
80 9     1               1                               1   1 1   1           1             1               1             80
81 15           1   1             1 1   1           1         1     1 1 1           1           1     1               1   1 81
82 8             1                         2 1 1                   1             1                         1               82
83 10                                   1           1     1 1     1   1               1 1                         1 1       83
84 13 1   1                                     1 1                 1     3 1     1 1                               1 1     84
85 8           1                 1           1 2                                     1   1                     1           85
86 4       1                                           1     1                                                 1           86
87 11             1         1       2       1     1   1         1                   1 1                                 1   87
88 9 1 1     1               1 1             1                     1                                         1 1           88
89 11 1   1 1 1                       1                 1         1             1 1       1                         1       89
90 12         1     1   2       1                       1             1   1         1       1       1       1               90
91 14 1   1 1   1   1 1         1       1           1     1 1                   1                                         2 91
92 7 1                           1 1   1         1   1     1                                                               92
93 18   1     1         1 2     1       1 1   2   1 1       1 1                             1               1     1 1       93
94 8       1                         1             1             1           1         1                   1       1       94
95 8     1       1               1       1                                                       2     1         1         95
96 11         1                                 1   1                             1               1 1   1     3           1 96
97 10                   1 1   1                             1   1 1                           1   1 1 1                     97
98 15   1     1 1   1     1                 1                           2   1 1         1     1       1       1         1   98
99 7                   1   1 1   1                               1                           1     1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
07
/
08
06
/
08
31
/
07
30
/
07
24
/
07
23
/
07
17
/
07
16
/
07
10
/
07
09
/
07
03
/
07
02
/
07
26
/
06
25
/
06
19
/
06
18
/
06
12
/
06
11
/
06
05
/
06
04
/
06
29
/
05
28
/
05
22
/
05
21
/
05
15
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty