BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9               1       1 1   1                     1             1             1         1         1                   00
01 12                   1           1         2     1             1               1           1           1 1   1   1       01
02 15 1     2       1   1   2                   1                       2   1                               1   1 1   1     02
03 14     1           1         1                   1           1     2       1 1       1   1       1         2             03
04 18     1                 1   1     1       1       1                       2     2 2 1     2       1       1     1       04
05 18     1         2   2 1         1                       2                                     1   1         3 1 1 1   1 05
06 16 1               1   1                   1   1 1   1         2 1     1         1       1       1   1         1         06
07 10 1               1       1                   1           2         1 1           1                   1                 07
08 20                 2     1 1     1     1   2         1     1               1 3   1         1             1 1     1   1   08
09 14                             1     2       1 1                     1   1     2     1 1                   1       1   1 09
10 18     1     1           1 2 2               1       1       1     1     1         1 1               1 1     1         1 10
11 14     1     1             1 1       1                         1               1     1   1   1   1             1   1 1   11
12 13 1       1                   1             1 1           1       1 1                     1 1   1           1   1       12
13 23             1           1         1 1   2   1 1     1 1   1 1     1   1       1 1 1           1   2       1     1   1 13
14 14           1   1   1   2     1       1     1                   1   1             1           1                     2   14
15 11       1         1           1                 1   1           1                       1           1         1   2     15
16 14     1             1 1         1             1             1   1   2         1     1     1     1                     1 16
17 11 1         1       1                   1                 1           1 1           1 1               1               1 17
18 9           1   1                     1 1             1                       1                           1     1   1   18
19 15   1 1             1 1 1               1       1             1     1 1     1   1                       1         1 1   19
20 27 1       1     1       1 2   1   1     2         1   1           1         1         2 1         1 1 2 1 2 1     1   1 20
21 21         1 1             2           1     1     2     2   1     1   1   1               1           1 1   2   1     1 21
22 13         1     1       1       1 1       1         1         1   1     1                   1             1 1           22
23 18 1 2             1             1 1 1       2   1         2         1   1 1             1       1                 1     23
24 15   1     1 1 1       1                   1           1     1     1   1                     1     2 1     1             24
25 10           1     1   1         1       1         1             1                           1     1 1                   25
26 18         1   1         1       1   1     1 1   1     1           1 1     1   1         1           1 1   1   1         26
27 15     1   1 1               1       1       1   1 1   1       1   1                   1 1   1   1                       27
28 23   1 1 1           2   1 1     2 1 1                 1         1 1             1         1   1       2 1   1 1       1 28
29 15   1 1 1     1   1     1   1   1     1   1             1                             1       1   1                 1   29
30 11     1     1       1         2 1     1                                 1                     1     1       1           30
31 12   1 1               1             1                       1   1   1                 1       1             1     1 1   31
32 16   1       1 1   1     1 1   1   2       1 1         1                       1                   1     1 1             32
33 22   2   1   1     3 1 1   1   1     1         1         1           1     2 1         1   1               1   1         33
34 15               1     1   1     1             2   1                     1 2             3     1     1                   34
35 16     1               1 1           2   1     1             1   1 2               1 1   1       1                     1 35
36 18   1 1     1             1 1   1                         1 2         1                         1   1 1   1 1 3         36
37 14                                 1 1 1 1 1           1     1 1 1 1           1       1       1           1             37
38 13   1             1               1                           2 1                       1 1 1   1 1         1   1       38
39 13                   1           1               1 1   1 1       1     2     1               1         1   1             39
40 17         1 2       1   3               1           1   1   2 1       1         1           1                       1   40
41 18                     1           1 2               1   1         1 1         1 5   1     1           1 1               41
42 25     1                         1 1   3   1     1       2   1   1   1             1 1   1     1 2 1     2   1 1       1 42
43 23 2 1     1   1           1         1         1   2     1 2 1     1 1     1   1     1 1       1                 1 1     43
44 17       1         1 1       2   1     1       1                   1   1 1       1 1 1       1             1     1       44
45 12 1     2     2               1                   1                         1     1       2 1                           45
46 22               1           1 1 2   1 1 1     2               1         1 1 2                   1       1   1   1 1 2   46
47 10       1                         1   2       1                             1                 1                 2 1     47
48 18         1                 1   2             1   1   1   2     1 1       1     1 1     2       1 1                     48
49 9                     1       1     1             1     1                     1           1   1                     1   49
50 20         1   1       1   1 1     1     1 1         1 1 1     1               1   1           1   3           2         50
51 15               1   1       1           2 1     1         1     2                               1     1     1 1       1 51
52 13 2     1         1                 1           2   1     1             1                     1           1   1         52
53 14 2   1   1   1       1           1             1         2     1                 1           1             1           53
54 13   1     1 1 1                     1             1     1 1           1           1 1   1           1                   54
55 11             1                 1 1           1     1                         1             1   1       1         1 1   55
56 16                 2               2               1   1   1       1   1   4             1         1                 1   56
57 16 1     1                     1   1     1       1 2                   2               1   1 1         1 1           1   57
58 12     1                   1   1                 1 1                 2         2             1   1 1                     58
59 9                 1 1                                 1                               1       1   2         1     1     59
60 18 1           1 1   1                 1           1         2           2   1 1 2     1     1                 1   1     60
61 16         1                 1 1       1 1   1                   1         1       1         1     1 1 1   1   1   1     61
62 18   1 1         1     1     1     1   1       1               1 1         2   1   1             1 1     1         1     62
63 15                 1       1             1         1           1 1       2 1   1 1 1 1         1 1                       63
64 26   1 1 1       1     1 1 1           1 1         1 1   1 1 1           1   1     1   1   1 1 1   1   1 1 1   1         64
65 15                     1   1       1       1 1               1 1         1       1 2         1           1     1   1     65
66 17   1           1   1 3 2                 1             1               2   1           1 1         1       1           66
67 15 1       1         1                             1 2 1   1 1         1             1         2       1               1 67
68 16 1       1     1       1   1           1     2   1         1 1     1       1       2                           1       68
69 18     1     1   1       1           1 2     1       1             2 1         1           1 1     1                 1 1 69
70 21       1         1         1   1       1           1   1 1   1   1   1 1 1   1   1             1   1     2           2 70
71 17             1 1 1 1         1       1     1         1             1   1       2       1               1   1 1       1 71
72 23       1     1       1             1   3 2     1     1           1       1 1     1 2 1             1   1 1     1   1   72
73 16 1       1   1 1                         1   1   1 1               1 1 1     1       1     1 1           1             73
74 14     1   2       1       1 1                         1             1           1   1 1         1         2             74
75 18     1   1 1 1       1 1   1 1 2 1 1   1   1   1   1   1                         1                                     75
76 13           1       1                     1     1   1 1 1 1   1 1                                         1     1   1   76
77 16       2     1                   1                   1 1         1   2     1               2 1       1           1 1   77
78 13                   1                     1   1   1           1         1     1       2   1         1           1     1 78
79 24     1     2 1 1           1 1 1           2             1     1                 1 2 1 1 1   2 1 1             1   1   79
80 12   1                         1         1             1           1                 1 1   1       1 1   1           1   80
81 11               1           1       1     1 1 1       1                                         1     1     1         1 81
82 17 2     3   1 1 1         1                         1           1                 1         1       1 1 1       1       82
83 15   1   2   1         1     1     1         1   1     1       2                     1                 2                 83
84 17 1     1 1         1       1                 1   1 1       1 1                         1   1       1           2 1   1 84
85 14       1             1       1                       1   1                 2         1           1 2 1 1       1       85
86 12 1           1           1         1                       1 1   1           1     1                 1 1       1       86
87 19     1       1   1 1           1     1       1       1     1         2       1   1                     1     1 2     2 87
88 19 1         1   1 1 1       1     2     1       1             1 2       1     1         1     1       1           1     88
89 15   1           1 1         1     1 1 1       1     1 1       1         1     1         1   1                           89
90 17   1 2 1     1 1             1                     1   1           1 1     1   1   1 1   1     1                       90
91 15                       1                 1           1                   1               1 1 1               2 1 3 1 1 91
92 13   1       1             1             1       2               1         1               2       1 1               1   92
93 21         1 1 1 1     1 1     1       1             3   1           1       1   1       1       1   1             1 2   93
94 16   2         1   1               1 1 1 1       1                                     2 1 1         1   1             1 94
95 15                             1       1     2 1             1   1     1 1   1         1     1           1     1 1       95
96 24 1     1 1 1   1             1           1 2     1     1 2     1     1   1 1                 1 1     1 1   1 1       1 96
97 16   2 1   2   1       1   1                         1   2             1     1   2                                     1 97
98 16   1   1 2           1     1 1                             1       1       1     1     1         1         1 1     1   98
99 17 2           1     1         1             3   2         1 1         1     1         1                             1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty