BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11               1           1 1   1   1   1             1 1 1                   1                             1         00
01 10   1                                   2         1                                       1             2       1 1   1 01
02 10                                   1 1   1 1 1               1     1                 1                   2             02
03 17 2               1 1   1     1         1           1                     2             2           2     2           1 03
04 8       1 1   1   1     1                         1                 1                 1                                 04
05 12       1         2 1     1   2               1   1                                           2       1                 05
06 8                       1   1         1             1             1                 1                   1     1         06
07 12 1   1                             2             1                                 1     1             1   1 1     1 1 07
08 10     1 1   1                           1                             1   1       1       1                 1         1 08
09 5                                                                               1       1 1                   1   1     09
10 12       1 1           1   2                                                   1   1   1             1     1   1   1     10
11 14                 1   1                 1 1     1     2               1     1     1     1           1   1 1             11
12 11   1         1 1               1     1     1       1                                     1     1 1               1     12
13 11   1       1                                     2       1                 1                   1   1 1         1 1     13
14 5   1                                                                           1           1 1         1               14
15 8 1           1       1                                         1                     1                       2     1   15
16 13     2                                   1 1         1   1                 1 1             1 1     1 1       1         16
17 13   1       1       1           1         1     1   1               1             2         1               1     1     17
18 6           1 1                                                         1       1           1   1                       18
19 6     1                       2                         1     1             1                                           19
20 13   1 1           1       1           1                   1 1     1   1 1                         1 1         1         20
21 19           1 1 1     1     1 1   1         1     1   1           1 1 1 1                 1   1 1     1     1           21
22 18 2 1                   2   1                 1 1       1   1       1         1         1       1 1 1   1   1           22
23 13   1       1   1       2             1                           1     1                             1 1   1   1 1     23
24 10             1                   1   2                             1                   1   1         1   1 1           24
25 10                           1       2         1             1           1       1   1             1                 1   25
26 11 1     1       1                                         1     1             1     1     1   1               1 1       26
27 10       1       1                                     1     1           1 1         1       1               1   1       27
28 15       1   1       1 1       1 1 1             1         1           1           1           1 1   1 1                 28
29 14                               1   1       1           2           2   1                 1 1           1       1 1 1   29
30 5         1                                           1                       1                                   1 1   30
31 13                                         1                   3     1       1 1         1       1       2 1   1         31
32 8     1       1   1               1         1                                   1             1   1                     32
33 9     1             1   1     1 1 1                     1                                   1                   1       33
34 14               1     1     1   1     1 1 1     1         2     1                               1         1           1 34
35 12 1   1 1     1 1               1       1     1     1                           1 1       1                             35
36 11     1                               1       1 1 1             1 1             1             2               1         36
37 15 1 2                                 1 2 1 1         1                       2 2   1               1                   37
38 10               1               1         1       2         1                         1   1 1       1                   38
39 17         1 2 2     1   1   1         1         1               1     1             1 2     1                     1     39
40 10           1       1     1             1                               3     1           1       1                     40
41 9     1       1                         1         1           1       1                       1   1             1       41
42 6           1   1                           1 1   1                       1                                             42
43 14           1       1 1         1   1     1   1 1                 1                 1 1       1             1   1       43
44 5         1         1               1                         1 1                                                       44
45 13                       1 1       1   1       1     1     2 1 1                 1               1           1           45
46 9 1               1                         1                         1 1           1           2 1                     46
47 8                           2                                             1   1                       1 2         1     47
48 9 1           1 1   1     1 1   1         1                                                                         1   48
49 11                         1                       1     1     1 1           1     1     1     1   1           1         49
50 9                     1                             1   1         1 1     1       1 1                                 1 50
51 12     1   1     1     2 1                     1 1         1                 1                   1     1                 51
52 12         1             1 1 1 1   1           2             1   1                                   1               1   52
53 7                         1                                         1             1           1         1       1     1 53
54 11               1       1                 1 1           1           1 1         1         1 1                       1   54
55 7                                     1         1           1                   1         1         1                 1 55
56 13     1             1               1           1       1     1   1         1 1     1   1 1                       1     56
57 9 1 1           1           1                 1                       1   1   1                   1                     57
58 9             1         1 1         1                 1 1                                       1       1   1           58
59 10       1       1                                       1 1 1                         1                   1 1     1 1   59
60 14     1                     1     1       1         1       1     2 1               1       1 1           1 1           60
61 10   2                                                       1           1   1       1   1           1         1   1     61
62 5                             1   1   1     1                                                               1           62
63 14           1         1   1 1 1         1                   1   1                       1 1       1   1       1 1       63
64 3                             1   1                                                                         1           64
65 14                   1 1   1     1             1 1 1 1     1                         1       1         1   1     1       65
66 8     1                             1                 1       1         1 1           1             1                   66
67 15       1         2     1           1         1           1     1 1       1 1               1   1       1             1 67
68 13 1       2           1                   1       1   1 1                   1 1               1       1         1       68
69 9           1     1                               1 1   1                                       1                   2 1 69
70 13 1   1 1 2                         1                           1   1   2   1           1                     1         70
71 8                                                   1 1       1   2                           1       1         1       71
72 11       1           1     1     1 1                   1         1               1   1                           1   1   72
73 9   1                               1           1                   1 1           1 1                 1   1             73
74 8       1           1 1           1                 1                       1                       1 1                 74
75 4             2                   1                                                                     1               75
76 16             1       1                 2 1 1     1               1 1       1         2 1               1 1           1 76
77 13                 1       1                 1       1 1           1   1     1 1           1 1             1 1           77
78 13       1       1                   1   1     1                         1 3     1                 1   1           1     78
79 6                   1                                     1 1   1         2                                             79
80 10                 1 1                 1       1     1   1   1 1                                                 1     1 80
81 6         2                   1             1                                   1       1                               81
82 9                       1   1 1             1 1           1                 1                     1                 1   82
83 14 1         1 1       1               1         1   1 2   1   1   1           1             1                           83
84 9                                 1     1       1   1                                       1     1                 1 2 84
85 9                 1             1               1     1       1       1       1   1                           1         85
86 5     1   1     1               1                                                                                     1 86
87 10       1                     1                     1       2 1 1   1                                     1           1 87
88 9       1         1         1                         1 1             1   1     1     1                                 88
89 11       1     1     1   1 1         1     1                         1 1                         1     1                 89
90 8 1   1                       1                         1     1       1                 1                         1     90
91 15   1                           1 2         1                   1     1             1 1           1       1 1   1   1 1 91
92 11 1               1       1               1                   1           1 1 1         1         1         1           92
93 12   1     1 1   1         1 1           1               1                         1       1                   1     1   93
94 18 1       1 1     1 1 2     1   1       1                       1                 1         1   1 1               2 1   94
95 11       1               1             1         1 1         1   1       1     1       1   1                             95
96 11   1       1                   2 1 1     1                                       3                 1                   96
97 14         1       1                         1       1 1   1             1 1 1       1 1       1       1   1             97
98 11   1     1                   1                                   1   1               2 2           1               1   98
99 11                                   1       1   1               1 1             1 1             1 1             1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng
jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty