BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ KiênGiang 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10   1           1 1 1                           1         1                                   1     1         1 1       00
01 11       2                                           1                   1   1 1         1                   1 2     1   01
02 10               1   1       1     2                               1   1         1                     1         1       02
03 9       1               1           1   1                   1     1                       1                   1   1     03
04 12                       1       1             1             1           1   1 1 1   1       1           1       1       04
05 14   1 1 1                   1       1 2                             1                               1   1 1 1       1 1 05
06 9 1 1                   1     1                           1             1         1                 1     1             06
07 11           1                 2         1       1       1   1           1                       1       1           1   07
08 9       1   1           1       1                     1             1   1             1                       1         08
09 7                                 1       1                 1             1                     1     1   1             09
10 9                                   1   1             1 1             2 1   1     1                                     10
11 9   1       1                           1                         1   1     1       1           1   1                   11
12 9     1             1         1         1                   1                   1         1                     2       12
13 12                 1         1 1   1   1     1     1     1           1             1                                   2 13
14 7 1       1       1                       1         1   1                                   1                           14
15 5         1           1                       1                                   1                               1     15
16 9     1             1   1       1   1             1                                           1     1             1     16
17 10                 1       1 1                 1 1           1     1                       1   1   1                     17
18 11 1             1 1 1       1   1         1         1                                   1           1             1     18
19 8   1                 1         1             2                               1                                 1 1     19
20 9                 1             1       1   1                             1             1       1       1     1         20
21 8               1       1     1                   1                         1                 1         1       1       21
22 4                                             1 1             1                     1                                   22
23 14   1 1     1   1     1 1   1       1                         1 1                     1     1               1       1   23
24 10             1                       1                 2                 1 1       1 1       1       1                 24
25 8       1       1           1         1               1                               1     1     1                     25
26 6                                           1   2   1                                             1       1             26
27 11 1 1                                           1         1       1       1     1   1             1             1 1     27
28 9                       1       1         1               1   1 1                     1       1 1                       28
29 7                     1       1   1               1             1                               1                   1   29
30 18 1     1 1               1         1   1 1 1       1 1 1                               1 1       1   1 1     1     1   30
31 14       1       1       1               1 1     1               1       1           1 1 1     1 1               1       31
32 7                         1                 1             1                                 2 1       1                 32
33 7     1 1           1         1       1                                     1                   1                       33
34 9                     1   1   1     1   1                 1       1                   1   1                             34
35 14   1     1   1   1                 1 1             1     1 1   1                                 1         1     1 1   35
36 8             1     1                     1     1                                       1 1     1           1           36
37 10 1                               1     1             1           1     1     1   1               1           1         37
38 7           1           1                   1 1               1       1                                   1             38
39 2                                               1                                         1                             39
40 7                     1             1 1         1 1     1                                           1                   40
41 10         1   1   1       2           1       1 1                         1       1                                     41
42 13             1 1 1               2       1 2             1                 1                                 1   1 1   42
43 14     1       1             1 1         1     1       1       2             1           1 1     1       1               43
44 10             1                       1       1               1       1   1   1       1                       1   1     44
45 10                           1                     1         1       1     1     2           1       1     1             45
46 9                             1                     1     1                       1         2 1                   1   1 46
47 12 1                       1       1       1               1     1 1 1         1 1   1                           1       47
48 11     1                                       1       1       1 1   1 1               1   1                       1   1 48
49 11       1   1                               1               1   1             1   1 1   1                   1         1 49
50 12         1 1   1   1   1 1   1 1 1                     1 1                                                   1         50
51 15 1           1                             1 1               1     1   1     1       1 1         1     1 1 1       1   51
52 7 1       1       1             1     1                           1                                                   1 52
53 11                           1 1         1           1             1       1                   1     1               1 2 53
54 18         1     1       2       2                 1     1       1   1   1                   1   1 2 2     1             54
55 12           1                   1               1     1 1   1                   1   2         1   1     1               55
56 17           1     1 1                       1   1   1 2 1                 1     1   1 1   1   2                     1   56
57 14     1   1           1           1   3   1       1     1     1               1         1           1                   57
58 16 1   1           1     1                   1 1       2 1     1                   1                 1 1       1     1 1 58
59 7           1                 1   1       2                                                           1     1           59
60 14   2 1   1     1                           1 2 1           1                     1     1           1         1         60
61 11     1             1       1   1                       1   1                 1     1   1           1 1                 61
62 9       1     1                     1     1                       1 1 1 1       1                                       62
63 10                             1     1             1           1 1   1   1               1                       1 1     63
64 13                 1   2                                               1   1 2           1   1   1       1       1 1     64
65 6                         1                       1                   1         1             1                 1       65
66 12       1           2                                         1 1     1       1             1     1   1   1 1           66
67 10                   1     1       1                       1             1   1                 1 1         2             67
68 13   1     1                             1               1 1         1         2       2               2     1           68
69 8       1     1           1         1                                                       1 1             1         1 69
70 10             1         1                   1     1 1 1           2                 1                       1           70
71 14   1     1             1                           1         2           1 1           1             1 2 1   1         71
72 14       2   1         1               1   1       1           1 1           1   1         1             1             1 72
73 14             1       1   1       1     1         1 1 1                   1           2 1                 1 1           73
74 15 2       1     1               1 1         1       1                         1 1 1 1         1   1             1       74
75 8 1                                 1                             1             1 1                   1             1 1 75
76 15   1 1     1 1 1                                 1       1 1   1   1   2     1             1         1                 76
77 7   1   1                           1               1               2                                     1             77
78 10     1                             1           1     1   2                             1             1             1 1 78
79 7                   1               1                             1       1                       1   1           1     79
80 12 1       1   1   1   1         1                                     1       1       1     1   1                 1     80
81 10     1     1     1   1 1                         1                 1           1 1                           1         81
82 10                         1 1                   1                                 1         1 1         1 1 1         1 82
83 15         1   1 1         1         1   1                 1 1   1     1       1         1                 1   1       1 83
84 8       1       1               1       1                         2                                         1         1 84
85 13   1       1 2       1             1               1       1       1     1     1                   1       1           85
86 11 1   1   1             1       1                     1                                   1 1   1 1                 1   86
87 6                         1                               1   1     1                               1           1       87
88 20           1               1         1   2   1       2     1   1     3     1   1   1       1     1     1       1       88
89 14   1       1     2       1                                 1   1         1                     1 1     1 1 1         1 89
90 10                   2       1             1                   1                           1           2           1 1   90
91 7                     1     1           1           1                     1                                     1   1   91
92 13   1           1 1               1           1         2       1                 1 1 1   2                             92
93 15       1     1 1   1 1   1           2     1               1               1   1 1               1         1           93
94 10 1                   1     1               1                       1   1         1       1                   1   1     94
95 7 1       1               1   1 1       1       1                                                                       95
96 19 1   1   1 2   1     1     1 1           1       1               1       1 2       1                   1         1 1   96
97 12   1               1         1             1     1 2                 2   1   1                     1                   97
98 10                           1     2               1                     2             1   1     1       1               98
99 11     2                                       1                 1                 1 1     1     1         1   1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty