BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 13 1           1               1     1       2                         1               1 1   1               1     2     00
01 6     1       1                       1                 1     1                                             1           01
02 13       1             1                 1   2       1           1     1   1 1                             1     1   1   02
03 9 1   1                       1                 1     1     1                                 1                   1   1 03
04 8                               1         1                   1     1       1   1                 1       1             04
05 11                           1 1       1               1     1       1     1 1                       1 1 1               05
06 14       1                             1   1                 1     1     1 1       1               1       1       1 3   06
07 7                                     1     1                           1     1       1     1       1                   07
08 18         1                     1     2 1 1   1           1   1                     1                     1 1 1 1 1 1 2 08
09 11       1 1 1             1                                           1     1       1           1   1           1     1 09
10 9                       1   1 1                                               1           1       1   2       1         10
11 13   1       1 1           1                   1             2                     1         1       1     1   1   1     11
12 9         1                           1           2             1                             2       1               1 12
13 10               1           1       1     1                           1         2         1                   1     1   13
14 9                                   1                 1                   1         1 1   1   1   1         1           14
15 9               1 1                                                 1           1               1     1     2 1         15
16 14             1                   2       1   1     2 1           1   1                 1   1     1                 1   16
17 9   1                       1   1               2             1                   1             1       1               17
18 14   1               1 1 1 1     1 1     1         1                           1               2           1     1       18
19 8                       1                               1   1               1   1 1         1           1               19
20 6   1               2           1   1                                     1                                             20
21 6         1                     1                               2                         1                         1   21
22 14   1 1 1     1     1         1                 1                   1 2     1 1           1               1             22
23 8                                                 1     1   1 1       1 2                                   1           23
24 19 1         1   1     1               1 1 1     1         2         1       1         1 1     2 1           1     1     24
25 12             1                               1     1     1 1   1           1           2                         1 1 1 25
26 14 1     1                         1           1 1       3   1     1             1 1         2                           26
27 13   1 1 1 1       1                                   1           1 1               1     1 1       1           1       27
28 14         1 1       1 1             2         1     2 1 1               1 1                                     1       28
29 15         1 2 1       1   1     1                                 1       1     2           1 1     2                   29
30 16   1     1   1   1 1                   1 1   1   1         2                     1 1     1           1             1   30
31 7                     1             1                     1                         2         1               1         31
32 14       1         2                   2   1     1                   1   2                     1 1 1               1     32
33 10 1                                       1                           2             1     1     2           1   1       33
34 7     1           1                           1 1         1         1                 1                                 34
35 14 1         1   1           2         1           2         1     2           1       1                       1         35
36 5           1   1                         1                           1                           1                     36
37 8             1           1   1       1                                       1                 1       1         1     37
38 8         1                                     1                 1                         1       1       1         2 38
39 11                     1           1 1   1 2             2               1                         1                   1 39
40 12           1                 1                 2   1               1     1   1         1               1         2     40
41 9               1     2                               1             1 1     1   1             1                         41
42 12     1   1               1   1 1                       1         1                 1 1   1           1 1               42
43 8   1                               1         1                     1                             1           2 1       43
44 13             1 2   2 1           1         1       1         1               1     1               1                   44
45 12           1               2               1         1         1 1 1   1       1                             1   1     45
46 11       1                                             1       2 1 1         1   1       1         1             1       46
47 7                       1               1     1         2                           1                           1       47
48 10       1                 1                 1 1       1 1                     1                               2 1       48
49 9           1   1 1 1           1         1   1                                       1   1                             49
50 12 1 1       1               2                                                             1     1   1     2   1       1 50
51 11 1 1 1       1       1                           1   2     1                         1     1                           51
52 12                           1   1         1       1 2 1           1   1           1                     1   1           52
53 11 1               1 1 1     1     1             1             1     1                                   1   1           53
54 11     2         1     1   1                             1     1           1               1               1           1 54
55 15     1 1     1             1   1 2 1       1 1   1         1                       1                       1         1 55
56 11 1   1                 2       1       1                               1       1     1         1               1       56
57 6                 1         1     1                                 1                   2                               57
58 16     1             2   1 1   1                   1             1         1   1                 1   1 1 1 1           1 58
59 8                 1 1       1                                                       1 1   1     1   1                   59
60 9           1                           1         1     1 1     1       1               1                             1 60
61 6         1         1         1   1                                                     1                         1     61
62 17 1 1 1                                   1   1   1       2   1             1 3   1         1                       1 1 62
63 10                               1   1   1 1         1                 1     1     1       1             1               63
64 12       1             1 1           2           1 1 1         1       1         1                     1                 64
65 4                                                         1                                     1   1     1             65
66 12 1       1         1             1       1 1       1             1                 1         1   1                   1 66
67 8                           1   1           1                               1                   1 1         1 1         67
68 11       1               1   1     1     1       1                                 1       1             2           1   68
69 14       1 3             1                   1               1   2   1         1 1     1                           1     69
70 9                                   1         1   1         1   1         2     1                       1               70
71 13           1   1             1 1 1     1                     1       1     1           2   1         1                 71
72 7 1                                         1                     1                   1   1           1       1         72
73 12             1 1       1       1   1       1             2 1   1                 1               1                     73
74 9                 1       1                 1                                   1                   1     1   1     2   74
75 10     1                   1       1     1                               1 1       2                   1 1               75
76 10       1           1 1             1                   1 1                           1 1   1                   1       76
77 15 1 1             1       1           2                     1           2   1 1               2   2                     77
78 12             1     1 1   1             1     1     1         1   1     1                         2                     78
79 10           1 1 1                     1                   2     1 1                         1                   1       79
80 6                                 1                                       1             1 1             1         1     80
81 12     1       1   1           1         1     1                     1   1       1             1         2               81
82 9             1 1                 1 1                 1       1       1                             1     1             82
83 11               1           1           1           1         2         1                   1   1     1       1         83
84 7 1           1   1                                   2   1                                                         1   84
85 4                       1     1                 1                                       1                               85
86 12 1 1   1       1               1           1                             1                 2   1   1     1             86
87 19       1 1 1         1   1   1     1           1   1 1         2   1     1           1       1     1   1       1       87
88 11 1 1     1       2     2                                 1               1         1                     1             88
89 11   1             1     1                         1                   1 1       1       1     1       1         1       89
90 14                     1   1           1                           1 1             1   1 1                 1 2   1 1   1 90
91 9                             1         1       1   1                             3                         1       1   91
92 12   2 1     1   1       1       1               1                             1                 1   1 1                 92
93 7     1                                               1 1                 1   1                       1           1     93
94 11         1 1                           1                         1         2     1 1           1         1     1       94
95 9                 1 1   2             2                       1                       1           1                     95
96 10   1           1         2   1               1   2     1                                                           1   96
97 5                                 1         1             1                                           1               1 97
98 12 1   1 1                     1             1       1           1           1       1 1                     1       1   98
99 10       1                 1   1           1                     1             1     1     1           1       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty