BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 2                         1                                 1                                                           00
01 10         1               1               1             1   1 1                                 1         1         1 1 01
02 13                 1       1             1         1       1             1 1               1   1       1     2 1         02
03 7 1                               1 1                           1 1                           1                   1     03
04 7   1                   1 1     1                                     1         1                   1                   04
05 14     1     1         2     1   1     1   1 1                 1     1                                 1 1           1   05
06 8               1     1 1   1               1 1                           1                                       1     06
07 11               1 2     2                             1             1         1           1         1       1           07
08 12                   1       1       1                   1       1             1 1 1                 2 1           1     08
09 5 1         1                       1                     1                                             1               09
10 11 1           1                         2     1       1                   1   1                 2     1                 10
11 12       1     1 1           1             1       1         1       1                           1         2   1         11
12 13                                       1                       2   1 1   1     1 1   1     1         1         2       12
13 14 1                       1                       2           1         1 1     2                 1   1     1   1     1 13
14 8     1             1           1                                     1 1                       1                 1   1 14
15 9   1             1     1 1                 1 1 1           1       1                                                   15
16 7   1                                       1 2           1                     1       1                               16
17 9         1     1 1               1       1                   1         1               1                       1       17
18 8       2   1       1       1                                                                   1               1   1   18
19 18 1                 1 1         1     2   1   1     1   1             2         1     1     1     1 1         1         19
20 12 1             2       1             1                                             1     1     1       1       2     1 20
21 16 2   1       1 1       1         1           1           1 1   1           1   1 1 1                           1       21
22 11       1                   1           1             1         1 1       1         1     1       1                   1 22
23 12 1 1       1               1                   1       2         1       1 1 1                         1               23
24 12   1 1                                     1             1 1     1                     1 1     1 1       1         1   24
25 13   3                 2         1           1                     1       1     1   1                             2     25
26 16 1 1       1                       1   1           1                   1     2   1 1       1 1     1       1       1   26
27 14 1     1     1                 1                 1   1 1           1     1 1     1 1           1     1                 27
28 22   3   1   2             1 1         1 1 1 1   1   1 1           1     1                 1         1 1             1 1 28
29 5                         1                         1                                           1         2             29
30 17         1       2           1     1       1   1   1 1         1             1   1   1 1     1     1           1       30
31 11             1           1 1 1 1 1               1             2                               1           1           31
32 10         1 1   1                 1   1                 1                                 1       2 1                   32
33 10                 1       1       1     1     1                   1                                 2     1           1 33
34 8           1                 1 1                       1   1 1                         1                   1           34
35 14                             1     1     1       1                   1 1             2   1 1 1         1         1 1   35
36 7   1                           2 1             1         1               1                                             36
37 5     1 1         1                                                                                     1             1 37
38 17       1         2           1 1   1           1       1 1     1   1             1         1   1             1       2 38
39 12         2           1   1 2             1                 1                     1     1         1               1     39
40 5                           1     1   1                   1                                                 1           40
41 13     1             1                         2 1 1 1                       1                 2   1             1 1     41
42 11 1                 2               1       1 2                                     2 1 1                               42
43 15 1           1       1       1       1             1         2   1     2             1       1         1             1 43
44 4           1                                         1         1                           1                           44
45 12           1   1         1 1           1 2 1 1           1                           1                   1             45
46 15                               2 1     1       1   1             2         2         1   1         1   1           1   46
47 12         1 1   1   1 1     1                           1 1   1             1     1                               1     47
48 7   2                                                           1 1   1     1                         1                 48
49 11                       1             1           1         1     1   1     1             1 1 1         1               49
50 14             1                   1             2             1 1       1 1     1   1 1                 1     1       1 50
51 8       1           1                     1 1                                 1           1   1                   1     51
52 11         1             1 1   1                                       1       1   1 1 1     1           1               52
53 17                     1 1   1                       1 1   1 1         1 1     2   1 2     1       1   1                 53
54 8 1   1                                           1 1                                 1 1 1                         1   54
55 9         1       1               2 1                                 1   1             1                           1   55
56 14         1 2 1     1                 1         1     2       1       1     1                   1               1       56
57 16               1   1   1 1             1   1     2     1                 1     1     1 2                 2             57
58 14             1   1                     1                     2             1 1   1   1     1     1     1     1     1   58
59 15 1   2                     1   1   1               1     2 1                     1                     1       2   1   59
60 8         1             1                                 1       1   1       1             1                 1         60
61 7         1           1         1         1 1                       1                                     1             61
62 8                       1                           1             1                         1 1               1 1     1 62
63 14         1 1       1   1     1       1                       1     1         1           1       3                   1 63
64 5                 1                   1                             1   1   1                                           64
65 13                     1   1               1                 1   1   2   1         1                   1 1         2     65
66 11     1         1       1     1 1             1 1                         1           1                       1     1   66
67 12           2 1 1             1     1           1         1               1                       1           1       1 67
68 7       1     1     1                             1                         1               1                       1   68
69 7     2                             1                 1           1                     1                     1         69
70 12     1           1 1         1                         1 1               1     1           1 1     1       1           70
71 13       2 1                   1   2   1     1 1                                       1         1           1     1     71
72 8       1                                                       1 1                     1                 1 1 1       1 72
73 3         1                     1                                                                   1                   73
74 13     2       1               1               1 1                               2   1       1                 1 1 1     74
75 14                           1 1                 1 1                 1   1     1 1 1   1       2 1               1       75
76 11     1   1 1                       1       1       1 1             1                       1                 1   1     76
77 16       1     1 1           1 1           1                 2   1 1     1   2             1               1         1   77
78 9       1                         1                             1   1                   1 1                   1 1 1     78
79 16       1       1         1             2             1     1 1     1             2                   1 1 1 2           79
80 5     1                         1         1                   1                                                     1   80
81 6             1       1 1     1                                                                       1     1           81
82 9 2     1                     1                 1                                   1     1   1     1                   82
83 6         1             1                 1             1                                                     2         83
84 12             1           1         1 1             1   2       1                   1                 1   1           1 84
85 8   1                               1               1 1   1   1                             1   1                       85
86 11             1 1             1   1             1     1                 1               1   1   1   1                   86
87 15     1         1         1                         1   1             1 2   1   1 1 1             2 1                   87
88 7                                     1                                       1       1 1   1             2             88
89 5 1                                                           1                                       1     2           89
90 10         1   1                       1 1   1     1         1               1       1                   1               90
91 10       1         1 2 1                   1   1     1               1                             1                     91
92 10   1                   1         1       1 1     1   1                                 1                       1   1   92
93 13               1                     1         1 1     1   1                   1       1     2   1   1     1           93
94 9                   1                   2             1   1   1       2     1                                           94
95 9             1                     1                 1     1         1                   1             2             1 95
96 16                 1 1 2             2 1       1     1               1 1       1                 1   1         1     1   96
97 11                 1               1     1   1           1                 1   1               1       1   1 1           97
98 4   1                 1                           1                                                               1     98
99 6                     1                                           1       1     1   1                 1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty