BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung 60 KỲ ĐẾN Ngày 30/11/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng
00 22 1   1 1 1         1   1 1 1             1       1   2           1                   2 2   2               2       1     00
01 20 1 1     1       1   2       1       3 1                 1     1         1                 1       1     1         1 2   01
02 21         1               1     1 1               1 1     1   2 1       1       2           1 1     1     1   1 1     1 1 02
03 25   1   1     1       1               3         1 2       1 1         1 1       1 1 3     1   2 1       1     1           03
04 26   1 1         3 1 1   1   2 1     1 1 2   1               1                         1         1   2       2     1 1   1 04
05 32 1 2     1 1 1         1       1     3 1 1 1 1 1       2 1   1   1   1 1   1     1   1             1   1     1 1   1   1 05
06 31 1         1         2 2 3   1   2   1     1       2 1   1             1 1 1   1     1       1   1     1         1     4 06
07 26 1         1   1       1     1 1 1             1 1       2 2   1     1 1 1     1       1     1       1   1       3   1   07
08 18               1       1 1       1 1   1 1     1 1             1             1   1         1 1 1     1   1           1   08
09 29 1 1   1 1 1       1   1   1 1   1   1     1   1           1     1     1   2 1   1 1 1   1         1   1     2 1   1     09
10 28           1         1       1       2   1 2   1   1   1 1           1   1 1 1 3 1                   1     2   1 2 1   1 10
11 27 1       1     2             2 1       2 1 1       1     1   1   1         1     1         1 1 1 2           2 1   1   1 11
12 29   1       1       2 1           1 2   2   2 1   1   1   2   1 1   1       1 1 1       1 1   1   2             1         12
13 29         1 2   1       1     2   1 2 1             1     1     1   1   1         1 1 3   1     1     2     1 1 1       1 13
14 28 2           1 2   1   1         1 1             1 1 1   1     1       1 1     1   1 2 1       1     1     1 2   1   1   14
15 37   1           1         2 2 1 1         1 1 2 1   1 3 1 1 2 2   1     1 2   1   1 1   1     1     1   1 2 1             15
16 22 2         1             1       1     1   1       1     2 1   1     1       1   2       1 1 1           1 1         1   16
17 24 1       1         1       1   1   1 1       1     1 2   1   1   2   2               2             1 1     1 1         1 17
18 23       1                             2 1   1       1           1 1 1 2   1 2 1   1               1 1     1   2 1 1       18
19 23 1     1 1     1 1   1             1 1     1 1   1 2                 1     1 1         2   1               1   1 2       19
20 21 1   2                       1       1 2     1           1 1 1   1     1             2       1           1     2 1     1 20
21 18   1     1               1       1     2         1     1         1                       1 1 1 1 1       1 2 1           21
22 16         1 1     1                   1 1       1   1       1     1 1       1           1         1 1   1 1               22
23 30   1   1 1 1   1       1 1 1         1   1 1       2       1 1 1 1   1     1 2     2         1       1 1 1 1     1 1     23
24 21       1 1       1   1 1 1 1       1         1     2 1   1             1                     1 1     1 1 1       1     1 24
25 30 1   1 1           1 2 1 1 2 1                 1 2     2 1     1       1     1         1 1   1 1 2   1       1     1 1   25
26 24         1       1   1   1     1         2   4                 1 1   1   1     1   2       1           1   1   1 1   1   26
27 27 1     1             2   1           1 2 1 1 1       1     1 1   1   1 1 1   1     2 1   1           1 1             1 1 27
28 36 1       1 2     1 1         1 1     1   1   1   2 1       2 1 1   2   2 1 1   1     1 3   2 1   1 1       1       1     28
29 31 1   1   4     1       1           1   1       1 1     3 3       1   1 1   1           2   1   1   1 1         1     1 1 29
30 21   1           1   1     1                 2       1     1   1 1             1 1   1       1     1 1   1 1 1     2       30
31 23       1   1       1         1 1 1           1 1       2     1     1   1             1       1 2     1 1   1   1 1   1   31
32 35     1 3 1       1 1 1   1   1 1   1 1     1 1 2     1     1   2     1   1 1         2   1         3   2   1 1   1       32
33 26   1 1   1     1   1         1       2 3           1         1 2   1         1 1 1   1 1   1 1         1       1       1 33
34 30 1       2 1         1 1 1 1 1   1 2       1   1       1   1   1 1 3             1   1 1     1         1         3   1   34
35 28   1 1     1 2 1 1     1   2 2 2     1                                       2       1     1 1 1 1 3 1           1   1   35
36 22     1 1   1     1   1 1         1   1 1           2           1 1 1 1   1       1       1   1   2           1           36
37 30 1   1 2   4 2 1 1         1     1     1 2       1   1   1 1   1           1   1       1 1             1         1 1 1   37
38 23 2                 1   1     1                     1     1     1   1 1 2     1   1         1 2 3   1     1     1         38
39 36 1 2 1   1 1   1   1     1         2     1 1     2 2 3 1 2     1   1           1     1 1 1     1 1   2     1         1 1 39
40 27     1 1         1     1       2     1 1 1           1   2   1   1 1   1 2 1   2 1 1 1     1               1       1     40
41 22               2       1 1   1     1 1   1     2                                 1   1       1 1   4   1         1   2   41
42 27 1   1   2 2   1         1 1               1       1 1       2 1 1     1 1         1 1 1   1 1     1     2     1         42
43 13 1           1   1       1                 1                 1 1   1                     1   1     1           1 1       43
44 18               1 1 1   1             2       1     1 2   1                 1               1 1 1   1           2         44
45 24 1     1 2               1 1 1 2 1 1 1 1       1                       1 1     1 1         2           1   1     1   1   45
46 26     1 2   1 1   1   1                   1   1 1   1     1       1     1   1 1     1 1   1   1   1   1 1   1       1   1 46
47 19 1 1     1             1   1 1         1     1         1       1           1 1 1     1       1   1 1     1   1           47
48 29       1   1   2   1   1     1 1 1                               2     2   1   2 1 1 2     1 1     2 1 1 2   1           48
49 29   1           1       1     1   2           1   1   2 1 1 1 2     1   1   1 1 2   1     1     1   1       1 3           49
50 25 1 1     1 2     1         1     1         1 1   1   1   1               1     1   1 1   1 1     1         1 1   2   1   50
51 29 1   1   1 2 3         1 1   1   2       1 1   2                   3 1     1     1               2         1 1   1     1 51
52 15 1 1 1     1         1   1     1   1 1     2             1   1     2                                                     52
53 20       2 1   1           1     1   1 2             1   1 1                           1 1           1 1       1       1 2 53
54 28     2           1         2 1   1   1       4     1 1   1       2 1     1       2 1           1 1 1       1 1     1     54
55 25 1         1 1 1   1       1               1             1   1   2       1           1 1 2     1 1   1 1 1 1 1 1   1     55
56 27                       2 1 1 1     1   2     1   1 1         1     2 1               1 1 1   1   2     1     2   2 1     56
57 25           2   2     1       1         1       1   1               1 1 2   1     1     1     3 2 1   1 1         1       57
58 28   1 1   2 1     1           2                     1       1 1   1 2 1         3 1 1     2 1                 2     2   1 58
59 31 1     1 1   1 2 2 1   1       2   2 1   1 1         1     1     2         1     1     1     2 2   1               2     59
60 20     1         1 2 1             1 1       1         1 1           1         1 1   1   1         1 1       2 1           60
61 33 1   2         2   1   1 2   2     1 1 1   1   1     1     1 1   1 2   1     2 1     1 1   1   1               1   1 1   61
62 21               1   1   1                 1 2     1     2     1         2   1 1           1           1     1 2 1 1       62
63 29   1       1   1   1   1 1     2 1           1   1 2 1     2   1                 1 1 2   1     1   1       1 2 1   1     63
64 29 2     1 1 1 3   1       1 1 2         1       1 1       1 1     1 1 1 1               2       1 1           1     1   1 64
65 36 3   1   1 1 1     3   1         1     2 2 1       1 1 1   1             1   1 2 1 1       1 1 1   2     1 2   1         65
66 22 3     1             1                   1 1         2 1 1   1           1       1 1 1 1       3         1           1   66
67 27 1           2         3 1   2           1     1   1 1       1   2   1           1     1           1 1 2 1 1       1   1 67
68 26             1         1       1       1           1   1 1       1     1     1   1     1     1 1   1 1 2 1 3 1 1 1 1     68
69 22   1           1     1       1     1                     1 1   2     1 1       2             1 3   2   1   1 1           69
70 27 1     1     1 2     1 1             1       1 3 1     1   1         1         2     1   2     1           1   2     1 1 70
71 27                     2 1 1   1   2 1   1       1   1 2 1     1   2         1     2     1   2   1 1       1   1           71
72 25         1 1     1 1     1     2       2 1       1               1 1 1 2       2     1         3 1           1   1       72
73 27   2   1                 1 1     1     1 1 1     1   3 1   1           1   2   3             1   1         1 1   1 1     73
74 32   1 1     2 1 1 2             1     1 1 1 1     1 2 1   2 1     1 1   2           1     1   1     1     1 1 1       1   74
75 25   1 1 1   1 1     1           1   1   1       1         1       1 2   2       1 2 1     1 1         1 1         1       75
76 18                 1     1     1           1 1 1     1             1   1 2 1     1 1   1   1                           1 1 76
77 21                     1       1       1 1   1   1 1     1         1     1 1     1 1       1     1 1 1   1 1 1     1       77
78 27   2       2 1     1     1 1           1   1       1 1       1   2 1         1 1 1 1           2   1 2       1     1     78
79 26         3   2 1 2 1 2 2   1           1 1           2                 1   1 2           1           1 1       1         79
80 17   1 1   1               1 1 1       1                           1 3 1         1                     1   1   1     1     80
81 25     1   1   1               2     2             2   1             1 2   1           1   1   3     1     1 2 1         1 81
82 23 1 1     1 1   1           1         1 1 1     2           1 1   1 1                                 1 1     1   3   2   82
83 16 1               1     1                             1   1 1         1   1     1       1     1     2           1     1 1 83
84 22     1   1 1   1         1           2     1 1     2         1         2         2           1 2   1   1         1       84
85 24   1         1   1       1 1       1   1           2               1 1 1 2       1       1   2 1 1 1       1 1     1     85
86 29 1       2     2 1 1 1           2 1 1     3 1                   1 1     1 1 1   1     1       1 1             1 1   2   86
87 29 2   1         1   1 1     1 2   1   1 2   1   1           1                 1   3   2                   2     1 2 1   1 87
88 33 1     2     1         2 1                   3         2 1 1     1 1         1 3 2 1 1     2       1 1       3       2   88
89 29       1 1     1   1 1 1 2     1       1 2     1 1   1 3 2       1   1 1         1           1       1 1   1     1       89
90 32   1 2 1     1         1 2 1       2 1           1   2 1     1 2   2   1 1       1   2     1 1     1       1       2     90
91 33     1   1       2   1   2         1 1   1 4     1 1 2 1 1     1         1 1 1     3 1     1   1             1         2 91
92 29 1         2 1     2   1       1 2   1     1       1 1               1   1 1 1   1       1   1     1     1 1 1 1 2     1 92
93 38 1 1 2 1 1 1   2 1 1   2       1           1   1   1 1     2   1 2 1   1 1       1   1 1 1 1   1         1       1 3   1 93
94 26             1 1     2 1 1 1   1             1     1     2   1   1 1 1             1 2         1 1       1 1     1   1 1 94
95 36 1 1     1     1     1 1 2 2 1   1   1 2   1           1       1   2   2 1     1 1           1 1     2     2 1 1 2     1 95
96 28 1         1 1         1 1 1 2         1   1   1   1 1 1           2   1 1 1   1 2   1   2           1     1     1       96
97 20     1   1     1 1             1 1   1     1             2     1 1 1 1   1     1     1         1         1             1 97
98 44 1 2   2 1 3 1 1     1 1 2   3 2   1   2   1 1   1   2           2         2 1   1 2       1 1   1 1 1 1       1     1   98
99 22         1 1   1       1 2   1 1         3       1 1       1 1 1             1 1             1                 1   1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty