BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 30/11/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng
00 18       2         1               2                         1           2     1         2   1   1           1       1 2 1 00
01 13     2         1   1 1     1                     1   1         2                                     2           1       01
02 17 1   1   1       1               1       1         2                 1       1   1 1               1       1   1 1     1 02
03 19     1 2     2           1         1 1         1               2                 1 1 1   1     1   1     1       1       03
04 12           1               1 1       1       1 1     1                       1       1 1               1 1               04
05 13 1 1                 1             1 1         1 1         1                         1                     2         2   05
06 16     1   1 1     1                 1                 1   1   1         2         1   1   1 1         1       1           06
07 18 2   1   1 1       1           1 1               1   1       1       2                   2                     1 1 1     07
08 17   1       1     1                       1 1         1 1     1     2 1     1 1       1 1         1             1         08
09 17     2       1               1             3                 1 1     1     1           1         1             1       3 09
10 23   1 1 1   1 1 1           1 1   1 1 1   1   1 1       1               1     1 1 1       1                   1   2       10
11 16             1   1                 1 1                   1   1       1 1     1 1     1               1   1   1     1   1 11
12 15     1   1 1   2         2         1             1       1   1   1                   1             1         1           12
13 19 2   1             3     1             1     1 2             1       2             1       1 1         1     1           13
14 15           1   1 1       1       2               2       1   1     1 1         1                           1     1       14
15 12     1     1                 1 1           2 1     1                             1 1       1                         1   15
16 14 1         1   1   1                 1                     1             1 1 1     1       2                   1   1     16
17 15   1   1 1                 1           1 2                                   1 1 1     1 1       1       1     1         17
18 18   1 1 1   1     1   1         1               1               1         1 2   1 1                     1   1 1       1   18
19 18 1                     1     1     2 1           1             1       1 1   1             1     1   2 1 1           1   19
20 16         1   1               1               1       1     1     1   1   1           1           1 1 1     1 1 1         20
21 11               1     1       1           1               1       1             1               1       1       1 1       21
22 15                 1                         1     1       1   1 1 1         2       1   1   1         1 1   1             22
23 11         1         1   2       1             1                 1     1 1                               1             1   23
24 19           1   1       1       1       2     1 2       1   1     1             1 1   1       1 1 1             1         24
25 14                     1       1                         1 1   1     1         1 1         1         1   1 1       1   1   25
26 15 2         1     1 1     1 1                 1 1         1       1         1         1       1               1           26
27 21       1     1     1                 1       1 1         2       1     1     1 1 1   1 1               1       1 2 1   1 27
28 14     1           1   1 1             1   1     1   1 1             1                   1                 1         1 1   28
29 24 1             1   2   1     1       1       1     1 2   1                 2           1   3 1       1   1   1     2     29
30 15     1                     1   1   1 1           1     1   1                   1   1     1               1   1 1     1   30
31 12           1   1       1           1 1 1               1                                   1   1       1         1 1     31
32 19 1   1       1   1 1 1 1       1                       1                 1 1   1           1 1     2           1     1 1 32
33 12   1       1           2               1     1     1                   1       1 1                 1             1       33
34 4                     1   1                                                                     1           1             34
35 18                           1       1 1 1 1           1 1 1 1                 1         1         3 1     1   1         1 35
36 22 1   1 1     1       1 1     3   1   1                 2   1 1 1     1   1   1 1     1                             1     36
37 11       2                               2   1                       1               1     1           2           1       37
38 15   1                   1   1                     2                     1           3           2     1       2     1     38
39 12   1 1                           1                     1   1                           1   1   1   1               1 2   39
40 17             1                           1 1 1           1   1   1         1   2 1 1       1   1     1 1 1               40
41 13   1                     1       1     1 1       1           1       2       1     2                           1         41
42 10   2               1                 1         1                         2           1 1         1                       42
43 21 1       2             1       1 1 1     1 1   1       1   2   1 1     1   1     1 1         1                 1         43
44 23 1         1 1             2 1     1     1 2     1 1 1 1       1             2         1   1     1   1       1   1       44
45 16   1     1     1   2       1               1   1   2     1     1           1                 2           1               45
46 13       1           1       1       1   1         1       1               1   1       1             1       1         1   46
47 15 1     1                   1   1       1   1       1                     1               2 1     1           1   1   1   47
48 16     1           1 1       1   1 1 1     1     1 1         1     1   1               1 1       1                         48
49 22                     1   1       1 1       2   1           1   1     1 1 3   1   1     2             1 1     1     1     49
50 17   1       1     1   1                     1           1       1 1   1                     1 1 2         2     1       1 50
51 9               1                                     1                     1       1               1     2 1   1         51
52 21         2   1   1       1 2   1 1           1   1 1   1 1             1 2             1                     2     1     52
53 19   1     2 1 1   1               1   1                 1   1 1 1 1       1                   1 2   1                 1   53
54 15     1 1               1       1       1   1                 1   1     1 1     1 1           1 1                       1 54
55 19 1                 1     1     1 1     1             1 1   1       1 1     1     1         1 1 1 1     1             1   55
56 20               2 1           1 1             1         1       1   1             1     1 1               2   1 1 2   2   56
57 15       1 1                 1     1     1 1 1       1               1       1                       1             2   2   57
58 11 1           1 1         2           1         1     2             1                           1                         58
59 19   1   3                 2   1 1                 1                 1       2       1 1     1   1 1   1                 1 59
60 19         1 1 1       2                 2     1                       1       1     2         1 1     1     1   2       1 60
61 11             1   1                         2           2   1     1           1                 1       1                 61
62 18             1 1 1     1 1 1   1     1   1 2           1                 1 1 1       1                     1           1 62
63 12           1 1 2   1         1                               1     1                                   1         1   1 1 63
64 15             1   1     1     1     1 1   1         1                                     1               1 1   1   2   1 64
65 20   2       1       1         1                             3 1     1       1     2         1       1 2 1 1         1     65
66 12               1   1   1   1     1     2         1                                                 1       1   1   1     66
67 12         1           1             1         1               1   1   1           1   1   2             1                 67
68 16         1 1   2         1 1       1                     1       1     1           1             1       1 1 1 1         68
69 14           1         1       1   1   1       1   1     1 1         1           1                           1           2 69
70 18   1 1 1         2 1     1             1 1   1 1   1         1                     1                     1   2 1         70
71 14     1               1   1     3             1 1     1                   1               1   1     1       1             71
72 21       1     1   1   1         1   1           1   1 1       2     1 1 2             1 1     1   1       1           1   72
73 28 1 1     1 1   2 1       1   2           1     1                 1 1 1   1 1         1 1     1       1     1 1     1 2 2 73
74 15             1                 1     1   2                     1 2 1     1             1   1           1         1     1 74
75 13               1   1             1   1               2         1 1             1             1     2   1                 75
76 18             1                     1     1               1   1         2   1   1 2       2 1     1 1   1 1               76
77 19       1       1             1         1       1   2 1   1 1       3                   1   1 1       1 1           1     77
78 10   1   1                           1     1           1   1                             1 1           1 1                 78
79 26 1     1   1       1       1 2 1     1       1         1 1             1 1     2   1         1 1 2     1   1 1   1     1 79
80 13   1         1         1     1         1             1                   1         1     1 1   1   1               1     80
81 15 1     1     1       1     1             1                     1       1     1       1         2   1       1           1 81
82 25     1   2           2   1 1           1     1   1 3         1       1 1       1 1 1         1     1 1     1 1     1     82
83 25   2 2                 1     1 1         1         2     2     3   1     1 1 1 1         1       2           1 1         83
84 15 1       1               1                       1 1     1     1 1     1         1   1           1 1     1             1 84
85 10                   1           1                   1 2   1               1           2     1                             85
86 16 1     1 1   1   1   1                               1     1   1                   1 1       1 1 1                 2     86
87 15 1 1                             1   1   1     1     1 1       1           1     1           1 1             1   1       87
88 16   1     1           1                       1   1     1               1   1 1 1 1 1   1 1           1     1             88
89 12   1               1 1 1 1                   2             1       1               1                 1     1             89
90 15   1         1         1 1         1 2         1   1     1           1       1               1           1 1             90
91 17 1     1   2 1       1     1           1     1   1         1                 2         1 1                       1     1 91
92 14       1             1 1   1     1       1 1           1                       1                   1   1 1       1 1     92
93 20                     1             1         1 1       1         1 1     2     1 1       1   1   1   1 1   1   1 1 1     93
94 16                       2 1         1   1         1         1 1         1         1       2   1   1             1   1     94
95 11                 1         1       1         1   1                   1 1             1   1       1             1         95
96 18         1               1 1 1 2       1   1   1 1 1             1             1           1       1 1 1   1             96
97 18           1   1       2 1       2   1   1 2               1 1   2 1                         1   1                       97
98 22 1               2     1       1 3                 1       1 1   2 3 2     1           1           1   1                 98
99 20 1   2   2     1   1 1             1   1         1   1     1 1 1                     1       1                       1 2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty